รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2566
ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2566)