ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (ดาวน์โหลดใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ และสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (กรณียื่นคำร้องทางโทรสาร)โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ โทรสารหมายเลข 0-2579-8513 หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร บริเวณเกษตรกลางบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ
คำตอบ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน ตามประกาศรับสมัคร โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า
คำตอบ ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด หรือเลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัครผิดจะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
คำตอบ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง หรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
คำตอบ สิ่งที่ผู้สมัครต้องนำไปในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) คือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (passport) ฉบับจริง มาแสดงตนในการเข้าสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าว ให้ใช้เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงไปแสดงแทน หากไม่มีบัตรแสดงตนข้างต้น จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล ภายหลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ให้นำหลักฐานมาแสดงด้วย
คำตอบ หลักฐานการสมัครสอบให้ส่งในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เอกสารที่จะต้องส่ง และรายละเอียดวิธีการส่งสามารถตรวจสอบได้จากประกาศรับสมัคร
คำตอบ ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
คำตอบ
1. การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ภายในเวลาทำการของธนาคาร
2. การชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (KTB netbank)
ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินที่มี QR Code ให้ผู้สมัครสอบสามารถสแกนชำระเงินผ่านแอพลิเคชั่น Krungthai NEXT ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เริ่มเปิดรับชำระเงินตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ปิดรับชำระเงินเวลา 22.00 น. โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
คำตอบ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบตำแหน่งละ 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
คำตอบ สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ทางเว็บไซต์ http://doa.jobthaigov.com
คำตอบ ผู้สมัครที่ชำระเงินในระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 และพิมพ์ใบสมัครในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 แต่ยังไม่ได้รับเลขประจำตัวสอบให้ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานการชำระเงิน ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร หรือทางโทรสารหมายเลข 02 – 5798513 (กรณียื่นคำร้องทางโทรสารให้ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้วย) ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ (Download ใบคำร้องขอเลขประจำตัวสอบได้ทางเว็บไซต์ http://doa.jobthaigov.com)
คำตอบ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ทางเว็บไซต์ http://doa.jobthaigov.com หากไม่มีรายชื่อให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
คำตอบ ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์หมายเลข 02 – 5798513 หรือ 02 – 5790151 – 8 ต่อ 151, 156 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
คำตอบ สามารถตรวจสอบได้ที่ระบบการพิจารณาคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ. https://learningportal.ocsc.go.th/accreditation หรือหนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ. ดังนี้
1. หนังสือที่ นร 1004.3/ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
2. หนังสือที่ นร 1004.3/ว 21 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554
3. หนังสือที่ นร 1004.3/ว 14 ลงวันที่ 10 กันยายน 2555
4. หนังสือที่ นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556
5. หนังสือที่ นร 1004.3/ว 5 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
6. หนังสือที่ นร 1004/ว 3 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
7. หนังสือที่ นร 1004.3/ว 18 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
8. หนังสือที่ นร 1004/ว 8 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
9. หนังสือที่ นร 1004/ว 1 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561
10. หนังสือที่ นร 1004/ว 8 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561
11. หนังสือที่ นร 1004/ว 9 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561
12. หนังสือที่ นร 1004/ว 5 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
13. หนังสือที่ นร 1004/ว 7 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564
14. หนังสือที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564
15. หนังสือที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
16. หนังสือที่ นร 1004/ว 19 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566
คำตอบ ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทรศัพท์หมายเลข 0-2697-0999 กด 1 แล้วกด 901 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.