ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (ดาวน์โหลดใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ และสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (กรณียื่นคำร้องทางโทรสาร)โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ โทรสารหมายเลข 0-2579-8513 หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร บริเวณเกษตรกลางบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
คำตอบ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน ตามประกาศรับสมัคร โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า
คำตอบ ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด หรือเลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัครผิดจะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
คำตอบ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง หรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
คำตอบ สิ่งที่ผู้สมัครต้องนำไปในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) คือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (passport) ฉบับจริง มาแสดงตนในการเข้าสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าว ให้ใช้เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงไปแสดงแทน หากไม่มีบัตรแสดงตนข้างต้น จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล ภายหลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ให้นำหลักฐานมาแสดงด้วย
คำตอบ หลักฐานการสมัครสอบให้ส่งในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เอกสารที่จะต้องส่ง และรายละเอียดวิธีการส่งสามารถตรวจสอบได้จากประกาศรับสมัคร
คำตอบ ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
คำตอบ
1. การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ภายในเวลาทำการของธนาคาร
2. การชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (KTB netbank)
ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินที่มี QR Code ให้ผู้สมัครสอบสามารถสแกนชำระเงินผ่านแอพลิเคชั่น Krungthai NEXT ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในวันที่ 4 เมษายน 2566 เริ่มเปิดรับชำระเงินตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ปิดรับชำระเงินเวลา 22.00 น. โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
คำตอบ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบตำแหน่งละ 200 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
คำตอบ สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์ http://doa.jobthaigov.com
คำตอบ ผู้สมัครที่ชำระเงินในระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 และพิมพ์ใบสมัครในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 แต่ยังไม่ได้รับเลขประจำตัวสอบให้ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานการชำระเงิน ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร หรือทางโทรสารหมายเลข 02 – 5798513 (กรณียื่นคำร้องทางโทรสารให้ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้วย) ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (Download ใบคำร้องขอเลขประจำตัวสอบได้ทางเว็บไซต์ http://doa.jobthaigov.com)
คำตอบ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์ http://doa.jobthaigov.com หากไม่มีรายชื่อให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566
คำตอบ ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์หมายเลข 02 – 5798513 หรือ 02 – 5790151 – 8 ต่อ 151, 156 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
คำตอบ สามารถตรวจสอบได้ที่ระบบการพิจารณาคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน ก.พ.
https://learningportal.ocsc.go.th/accreditation หรือหนังสือเวียนของสํานักงาน ก.พ. ดังนี้
1. หนังสือที่ นร 1004.3/ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
2. หนังสือที่ นร 1004.3/ว 21 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554
3. หนังสือที่ นร 1004.3/ว 14 ลงวันที่ 10 กันยายน 2555
4. หนังสือที่ นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556
5. หนังสือที่ นร 1004.3/ว 5 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
6. หนังสือที่ นร 1004/ว 3 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
7. หนังสือที่ นร 1004.3/ว 18 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
8. หนังสือที่ นร 1004/ว 8 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
9. หนังสือที่ นร 1004/ว 1 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561
10. หนังสือที่ นร 1004/ว 8 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561
11. หนังสือที่ นร 1004/ว 9 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561
12. หนังสือที่ นร 1004/ว 5 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
13. หนังสือที่ นร 1004/ว 7 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564
14. หนังสือที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564
15. หนังสือที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
คำตอบ ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทรศัพท์หมายเลข 0-2697-0999 กด 1 แล้วกด 901 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.